Studijní program / obor Pedagogika

Studijní program / obor Pedagogika

Popis oboru Pedagogika

Studijního programu/oboru Pedagogika je zaměřen na znalosti vědního oboru pedagogika, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Absolvent získá teoretické vědomosti a praktické dovednostmi potřebné pro odbornou práci v institucích formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Dokáže využít znalosti a dovednosti v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Absolvent je připraven ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání. Studium klade důraz na rozvoj kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

Absolventi dokážou pracovat s odborným textem a mají rozvinuté komunikační kompetence, mj. v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills, což umožňuje absolventům získat uplatnění v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení.

 

Získaný titul

Absolvent studijního programu/oboru Pedagogika je oprávněn používat titul pouze ve znění, které umožňuje polská legislativa, tedy v případě bakalářského studijního programu titul lic. Udělený titul nelze modifikovat na český vysokoškolský titul. Při neoprávněném užití titulu dle § 93m zákona o vysokých školách, se absolvent dopustí přestupku, za který hrozí pokuta až 5.000 Kč.

 

Rovnocennost dokladů řeší Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.). Dohoda ke stažení zde nebo na stránkách MŠMT.