Akademické prostředí
s dvacetiletou tradicí

Pobočka v Karviné je součástí Vysoké manažerské školy
ve Varšavě – jedné z nejmodernějších škol v Polsku

Vysokoškolští pedagogové

[spb_text_block title=“PhDr. et Mgr. Jiří Pavlů, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Pavlu foto www 3Absolventem magisterského studia učitelství všeobecně-vzdělávacích   předmětů – dálkové studium (Mgr.)  na Pedagogické fakulta v Ostravě. V roce 2002 získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedře andragogiky a  personálního řízení v rámci rigorózního řízení akademický titul PhDr. Dále pokračoval v doktorském studiu na téže univerzitě, kde získal vědeckou hodnost Ph.D.

Jako vysokoškolský pedagog působí na Ostravské univerzitě na Pedagogické  fakultě, katedře sociální pedagogiky, obor penologie, na Akademii humanitně-ekonomické (AHE) v Lodži, středisko výuky Havířov a Wodzisław Śląski/Polsko (andragogika, speciální pedagogika, diagnostika v pedagogice, pedeutologie, penologie, resocializační psychologie a výchova) a Vysoké škole manažerské ve Varšavě, Fakultě J. A. Komenského v Karviné. Je členem Czech Pedagogical Society /České pedagogické společnosti, od roku 2011/, Akademickie towarzystwo andragogiczne/ Polsko, od roku 2014/, vědecké rady periodika „Edukacja doroslych“ / Polsko, od roku 2012.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Ing. Jaroslav Dodecký, PhD., MBA“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Ing  Jaroslav dodecký PhD  MBAInterní doktorské studium úspěšně ukončil v oboru Terciární management na Fakultě managementu Prešovské univerzity v Prešově a v roce 2014 absolvoval MBA program na Warsaw Academy of Computer Science. Během studia absolvoval doplňkové pedagogické studium na Katedře inženýrské pedagogiky Technické univerzity v Košicích a několik programů zaměřených na vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání.

Během svého působení na akademické půdě byl spoluřešitelem úspešně ukončených nebo v současnosti implementovaných vědecko-výzkumných grantů. V minulosti vykonával studie pro potřeby projektů Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. V pedagogickém procesu na Fakultě Jana Amose Komenského v Karviné vede studenty k znalostem aplikace teoretických vědomostí v praxi pro oblast pedeutologie, peneologie, krizové intervence a poradenství, environmentální a matematické vzdělávání.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“PhDr. Mgr. Ivan Jařabáč, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Vysokoškolský pedagog, učitel, speciální pedagog, lektor v oboru pedagogika. Specializace: Speciální pedagogika, Resocializace, Pedagogika – pracovní a personální poradenství, Psychopedagogika, Sociální pedagogika, Předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně, Péče o seniory a zdravotně postižené. Je absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno (magisterský studijní obor: Speciální pedagogika – pro učitele) V roce 2009 získal na téže univerzitě v rámci rigorózního řízení akademický titul doktor filozofie (PhDr.). Na Univerzitě J. A. Komenského v Praze získal ve stejném oboru doktorský titul (Ph.D.).

Je učitelem, který má třicetiletou praxi. Pět let pracoval, jako učitel na Vítkovické střední průmyslové škole a následně sedm let na střední škole stavební a dřevozpracující ve městě Ostrava. V současné době (od roku 1996) stále působí jako učitel technických předmětů (pracovní výchova, matematika, fyzika, rýsování) na základní škole (praktické) v  Ostravě – Hrabůvce, kde vzdělává a vychovává žáky se zdravotním postižením – poruchy emocí a chování, mentální postižení lehké a středně těžké a autismus.

Na VŠ začal externě přednášet v akademickém roce 2006/2007 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (Katedra technické a pracovní výchovy). Od akademického roku 2009/2010 stále působí externě v PL jako vysokoškolský pedagog na Akademii humanitně-ekonomická v Lodži – pobočka w Wodzisławiu Śląskim. Současně (od akademického roku 2012/2013) také přednáší studentům na Vysoké škola manažerské ve Varšavě – Fakultě J. A. Komenského v Karviné.

 

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci, magisterský obor andragogika a řízení lidských zdrojů. V roce 2012 získala doktorský titul Ph.D. v oboru andragogika. Více jak deset let učila na Střední zdravotnické škole v Karviné odborné předměty ošetřovatelství a odbornou praxi.

V roce 2004 začala přednášet na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné humanitní předměty, zejména sociologii a sociální práci.

V současné době pracuje dále jako odborný asistent na katedře Ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě.

 

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“PaedDr. ThDr. Mária Nagranová, PhD.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

foto Nagranová Mária www 3Vysokoškolská pedagogička, lektorka vzdělávání, školení a seminářů zaměřených na soft skills, mediátorka, tutorka v poradenském procesu pro dospělé v oblasti celoživotního vzdělávání.

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě, studijní odbor učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů – náboženská výchova a etická výchova. V roce 2008 získala akademický titul „doktor pedagogiky“ (PaedDr.) a v roce 2009 získala vědeckou hodnost „philosophiae doctor“ (PhD), „doktor teológie“ (ThDr.).

Od roku 2008 působila na Katolické univerzitě v Ružomberku jako odborný asistent a od roku 2010 externě spolupracuje s Filozofickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku, kde vyučuje Didaktiku náboženské výchovy a působí jako metodik praxe. Externě spolupracuje s Vysokou školou zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Spolupracuje také s Akademií vzdělávání v Popradě, kde působí jako lektorka vzdělávání.

Zapojuje se do vědecko-výzkumných projektů, aktívně se zúčastňuje vědeckých a odborných konferencií.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

fehérová wwwPedagog na vysoké škole, vyšší odborné střední škole sociální a základní škole, speciální pedagog, lektor v oboru sociální práce a pedagogika, terapeut v oblasti závislostního chování.

Absolvovala doktorské studium v oboru Sociální poradenství a management sociálních služeb na OU v Ostravě, kde získala v r. 2013 titul Ph.D. Vystudovala magisterský studijní program speciální pedagogiky na PdF UP v Olomouci. Absolvovala akreditovaný pětiletý „Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii – integrativní psychoterapie typu SUR“, zaměřený na osoby se závislostmi.

Má dlouhodobé zkušenosti s prací s klienty v ČR i v zahraničí, a to v oblasti závislostí a psychických potíží, dále s dětmi i dospělými s různými typy postižení. Působila jako vedoucí a realizátor projektu Terapeutické komunity pro léčbu drogových závislostí Renarkon. Dva roky pracovala ve Velké Británii  v Terapeutické komunitě Cherry Orhards v Bristolu (oblast „mental health“). Zaměřuje se také na výuku a reedukaci čtení metodou Sfumato.

Vyučuje a působí na různých stupních škol – jako elementarista na základní škole, na vyšší odborné škole sociální a také přednáší studentům na Fakultě J. A. Komenského v Karviné Vysoké školy manažerské ve Varšavě.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Markéta Labajová, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Je absolventkou magisterského studia Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Navazovala postgraduálním studiem v oboru Pedagogika na téže fakultě a v roce 2011 úspěšně obhájila disertační práci. Již během magisterského studia se věnovala výuce předmětů Právo a Veřejná správa na Střední odborné škole Olomouc spol. s.r.o. Následně působila jako učitel základní školy v Písku a učitel anglického jazyka na Střední odborné škole Třineckých železáren.

Od roku 2014 působí na Vysoké škole manažérské Varšava, na Fakultě Jana Amose Komenského v Karviné, kde vede studenty k znalosti aplikace teoretických vědomostí z oblasti pedagogika a příbuzných teoretickovědních disciplín. Nadále se věnuje výuce anglického jazyka a získává zkušenosti v oblasti pedagogiky prvního stupně.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Absolventkou magisterského studia pedagogiky a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále pokračovala v doktorském studiu antropologie na téže fakultě a v roce 2007 úspěšně obhájila disertační práci. Více než tři let pracovala na pozici pedagog –  didaktik pro základní a střední školy ve Středisku integrace menšin v Brně a Olomouci v rámci projektu MŠMT a Institutu pedagogického – psychologického poradenství v Praze.

Její  hlavní pracovní náplň spočívala především v terénní práci s klienty ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, ve spolupráci s jednotlivými základními a středními školami, v přípravě vzdělávacích programů na „míru“ pro jednotlivé školy, v úpravě školních vzdělávacích programů ve vztahu k vzdělávacím potřebám a specifikům žáků z kulturně a sociálně odlišného prostředí.

Dále pak pokračovala v práci na podobné pozici v Centru podpory inkluzivního vzdělávání v Olomouci a zabývala se zejména poskytováním poradenství ohledně začleňování žáka-cizince s odlišným mateřským jazykem, úpravou individuálních vzdělávacích plánů, tvorbě DVPP pro jednotlivé školy a tvorbě Školních podpůrných programů pro jednotlivé školy. Rovněž vyučovala několik odborných předmětů na FF a PedF Univerzity Palackého, jako například historii antropologického myšlení, evropskou etnologii, interkulturní kompetence, multikulturní výchovu a další.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, PhD.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Cakirpaloglu Simona www 3Narodila se v roce 1979 ve Skopje, Makedonie kde žila do svých 16 let.

Od roku 1995 žije v Olomouci. Vystudovala gymnázium a v roce 2003 obor psychologie na FF UP.

V roce 2007 úspěšně ukončila tří leté postgraduální studium z klinické psychologie. Působila jako odborný asistent na katedře psychologie FF UP v Olomouci, kde vyučovala sociální komunikaci, sociální psychologii a kulturní antropologii.

V současné době vyučuje na FF OU psychologii osobnosti, psychopatologii a statistické metody.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Uchytil foto www 3Vystudoval magisterské studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru učitelství tělesné výchovy a fyziky. Doktorské studium absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci ve studijním programu Kinantropologie.  Pedagogickou praxi má jako učitel na základní škole i na univerzitě. V současné době působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, na Katedře studií lidského pohybu a jako zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu.

Je členem České kinantropologické společnosti, České biomechanické společnosti a International Society of Biomechanics in Sports. Pravidelně publikuje v časopisech zalistovaných v databázích Web of Science a Scopus.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“Mgr. Viktoryia Vaida (Виктория Вайдо)“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Vaida www 3

Absolventka magisterského studia Ruština v překladatelské praxi na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.

Jako lektorka ruštiny působila na jazykových školách od roku 2011 (Cloverleaf LTD, Eschool, Teburg s.r.o.). Současně (od akademického roku 2012/2013) také přednáší studentům na Fakultě J. A. Komenského v Karviné Vysoká škola manažerská Varšava. Od akademického roku 2015/2016 externě přednáší na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (Katedra slavistiky).

V současné době pracuje jako překladatelka a tlumočnice v akciové společnosti Technoprojekt v Ostravě.

[/spb_text_block] [spb_text_block title=“PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D.“ animation=“none“ animation_delay=“0″ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

Zormanova foto www 3

Odbornice v oblasti pedagogiky a didaktiky. Vystudovala magisterské studium na Ostravské univerzitě, obor Učitelství 2. stupně –občanská nauka a zeměpis a doktorské studium pedagogiky na Masarykově univerzitě.

Působila jako učitelka na 1. stupni (ZŠ Petrovice u Karviné a Jubilejní ZŠ Nové Bránice), na střední SŠ (Gymnázium Educanet) a také jako vysokoškolská pedagožka (Jihočeská univerzita, VUT).

V současné době působí jako pedagožka na AHE Lódz.

[/spb_text_block]