Andragogika

Pedagogická disciplína zabývající se
výchovou a vzděláváním dospělých.

Andragogika

Informace o specializaci

Andragogika je věda o výchově a vzdělávání dospělých. Tato disciplína se zabývá otázkou specifikovaných postupů vzdělávání, výchovy péče o dospělé. Připravuje je na plnohodnotný sociální i pracovní život a přispívá k osobnímu rozvoji. Při vzdělávání dospělých je důležité držet se jistých zásad. Dospělí se učí jiným způsobem než děti, nebo mládež. Aby si osoba v produktivním věku zachovala motivaci a chuť se dále rozvíjet nebo poznávat nové věci, je nezbytné ji aktivity přizpůsobit tak, aby se cítila maximálně dobře.

Absolvent získá

Po úspěšném ukončení pedagogického oboru specializace andragogika se absolventi mohou uplatnit jako lektoři, personalisté, odborní pracovníci v oblasti vzdělávání dospělých, profesní konzultanti, řídící a organizační pracovníci ve státní správě a samosprávě, ve vzdělávání a institucích na úřadech práce, v oblasti profesního vzdělávání zaměstnanců různých podniků a organizacích, v nestátních a neziskových organizacích, v kulturně a výchovně vzdělávacích zařízeních, pedagogických centrech, nadacích, v mezinárodních agenturách a institucích apod. Andragogové mají kompetence k plánování, přípravám, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích aktivit.

Studijní plán

andragogika